Chi phí đăng ký các loại xe Toyota

Trên đây là bảng tạm tính chi phí đăng ký xe tại Tp.HCM
STT LOẠI XE  GIÁ XE   
TRƯỚC BẠ
TP.HCM

 
 ĐĂNG KÝ   ĐĂNG
 KIỂM 
 BẢO HIỂM
TNDS 
 BẢO HIỂM
VẬT CHẤT 
 PHÍ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG BỘ 
 CÔNG ĐĂNG
 KÝ 
 TỔNG CỘNG 
1 FORTUNER G       981,000,000       98,100,000   11,000,000    340,000       944,000     15,205,500    3,900,000    2,000,000    1,112,489,500
2 FORTUNER V(4x2)    1,149,000,000     114,900,000   11,000,000    340,000       944,000     17,809,500    3,900,000    2,000,000    1,299,893,500
3 FORTUNER V(4x4)    1,308,000,000     130,800,000   11,000,000    340,000       944,000     20,274,000    3,900,000    2,000,000    1,477,258,000
4 INNOVA E       743,000,000       74,300,000   11,000,000    340,000       954,000     11,516,500    3,900,000    2,000,000       847,010,500
5 INNOVA G       817,000,000       81,700,000   11,000,000    340,000       954,000     12,663,500    3,900,000    2,000,000       929,557,500
6 INNOVA IGM       855,000,000       85,500,000   11,000,000    340,000       954,000     13,252,500    3,900,000    2,000,000       971,946,500
7 INNOVA V       945,000,000       94,500,000   11,000,000    340,000       954,000     14,647,500    3,900,000    2,000,000    1,072,341,500
8 CAMRY 2.0E       997,000,000       99,700,000   11,000,000    340,000       531,000     15,453,500    3,900,000    2,000,000    1,129,924,500
9 CAMRY 2.5G    1,161,000,000     116,100,000   11,000,000    340,000       531,000     17,995,500    3,900,000    2,000,000    1,312,866,500
10 CAMRY 2.5Q    1,302,000,000     130,200,000   11,000,000    340,000       531,000     20,181,000    3,900,000    2,000,000    1,470,152,000
11 ALTIS 1.8E MT       678,000,000       67,800,000   11,000,000    340,000       531,000     10,509,000    3,900,000    2,000,000       774,080,000
12 ALTIS 1.8E AT       707,000,000       70,700,000   11,000,000    340,000       531,000     10,958,500    3,900,000    2,000,000       806,429,500
13 ALTIS 1.8 AT       753,000,000       75,300,000   11,000,000    340,000       531,000     11,671,500    3,900,000    2,000,000       857,742,500
14 ALTIS 2.0 LUXURY       864,000,000       86,400,000   11,000,000    340,000       531,000     13,392,000    3,900,000    2,000,000       981,563,000
15 ALTIS 2.0 SPORT       905,000,000       90,500,000   11,000,000    340,000       531,000     14,027,500    3,900,000    2,000,000    1,027,298,500
16 VIOS 1.5E MT       513,000,000       51,300,000   11,000,000    340,000       531,000       7,951,500    3,900,000    2,000,000       590,022,500
17 VIOS 1.5 E AT       535,000,000       53,500,000   11,000,000    340,000       531,000       8,292,500    3,900,000    2,000,000       614,563,500
18 VIOS 1.5G AT       565,000,000       56,500,000   11,000,000    340,000       531,000       8,757,500    3,900,000    2,000,000       648,028,500
19 VIOS 1.5G SPORT       585,000,000       58,500,000   11,000,000    340,000       531,000       9,067,500    3,900,000    2,000,000       670,338,500
20 YARIS 1.5G       642,000,000       64,200,000   11,000,000    340,000       531,000       9,951,000    3,900,000    2,000,000       733,922,000
21 YARIS 1.5E       592,000,000       59,200,000   11,000,000    340,000       531,000       9,176,000    3,900,000    2,000,000       678,147,000
22 FT 86    1,636,000,000     163,600,000   11,000,000    340,000       531,000     25,358,000    3,900,000    2,000,000    1,842,729,000
23 HILUX 2.4E MT       631,000,000       12,620,000        150,000    330,000    1,076,300       9,780,500    4,320,000    2,000,000       661,276,800
24 HILUX 2.4E AT       673,000,000       13,460,000        150,000    330,000    1,076,300     10,431,500    4,320,000    2,000,000       704,767,800
25 HILUX 2.4G MT       775,000,000       15,500,000        150,000    330,000    1,076,300     12,012,500    4,320,000    2,000,000       810,388,800
26 LAND PRADO    2,167,000,000     216,700,000   11,000,000    340,000       943,400     33,588,500    5,400,000    2,000,000    2,436,971,900
27 LAND CRUISER VX    3,650,000,000     365,000,000   11,000,000    340,000       943,400     56,575,000    5,400,000    2,000,000    4,091,258,400
28 HIACE XĂNG    1,131,000,000       22,620,000        150,000    330,000    1,557,000     17,530,500    6,480,000    2,000,000    1,181,667,500
29 HIACE DẦU    1,240,000,000       24,800,000        150,000    330,000    1,557,000     19,220,000    6,480,000    2,000,000    1,294,537,000
30 ALPHARD    3,533,000,000     353,300,000   11,000,000    340,000       944,000     54,761,500    8,100,000    2,000,000    3,963,445,500

  Ý kiến bạn đọc